Общи Условия

Условия за Online пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PINKANGEL.BG

ВНИМАНИЕ! Всички потребители на сайта PINKANGEL.BG са длъжни да се запознаят с Общите Правила и Условия за ползване на сайта. Всеки, който използва този уеб сайт, се счита, че приема и е съгласен с тези условия. В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "БЕЛЛЕЗЗА 2018" ООД (наричан по-долу PINKANGEL.BG) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн PINKANGEL.BG и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "БЕЛЛЕЗЗА 2018" ООД (наричани за краткост Услуги). 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта PINKANGEL.BG. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на PINKANGEL.BG (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

1. Условия за използване на сайтa PINKANGEL.BG

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че PINKANGEL.BGне носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не-налични продукти, както и за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на продукт или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 


PINKANGEL.BG само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя. 


2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


2-1. PINKANGEL.BG  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
2-2. PINKANGEL.BG  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на PINKANGEL.BG .  
2-3. PINKANGEL.BG  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на PINKANGEL.BG  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. PINKANGEL.BG  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез PINKANGEL.BG

2-4. PINKANGEL.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на PINKANGEL.BG  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за PINKANGEL.BG . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

2-5. PINKANGEL.BG има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

2-6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от PINKANGEL.BG, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info @ PINKANGEL.BG . PINKANGEL.BG  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които PINKANGEL.BG  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

2-7. PINKANGEL.BG  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които PINKANGEL.BG  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на PINKANGEL.BG  

2-8. PINKANGEL.BG има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на PINKANGEL.BG

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на PINKANGEL.BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което PINKANGEL.BG изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, PINKANGEL.BG не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

С настоящите Общи условия PINKANGEL.BG уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от PINKANGEL.BG по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на PINKANGEL.BG, както и да получават информация за продукти и услуги на PINKANGEL.BG на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на PINKANGEL.BG чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от PINKANGEL.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
PINKANGEL.BG уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

„БЕЛЛЕЗЗА 2018“ OOД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

PINKANGEL.BG си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия. 

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.

PINKANGEL.BG предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на PINKANGEL.BG или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

PINKANGEL.BG си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между PINKANGEL.BG и лицето публикуващо информацията. 

Всички предоставени от PINKANGEL.BG стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на PINKANGEL.BG и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.


Предоставените препратки на Сайта на PINKANGEL.BG.BG към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от PINKANGEL.BG и по отношение на използването на препратката извън Сайта наPINKANGEL.BG настоящите Общи условия не се прилагат.

PINKANGEL.BG не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на PINKANGEL.BG и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия PINKANGEL.BG информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и PINKANGEL.BG не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите. 
 

5. Други 

PINKANGEL.BG има право да променя едностранно всички условия за каквато и да било информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. 


PINKANGEL.BG администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. PINKANGEL.BG декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. 


Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оnline чрез Сайта на PINKANGEL.BG на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел Online на тел 0988 98-11-85, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 


Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. PINKANGEL.BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.


При използване на Сайта на PINKANGEL.BG, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


6. ТЕРМИНОЛОГИЯ


6-1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата PINKANGEL.BG на своя компютър.

6-2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на PINKANGEL.BG, съобразно българското законодателство.

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „PINKANGEL.BG”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен чрез формата за въпроси и запитвания, връзка може да се осъществи на следните телефони - 0896/73-11-52, 0886/77-97-08ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PINKANGEL.BG С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА PINKANGEL.BG, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Контакти

0896/73-11-52
0886/77-97-08
INFO@PINKANGEL.BG

Facebook

Информация

Търговия на едро с пижами , нощници и бельо. Димитровград Неделен Пазар “СЕКТОР Ж-2” №44-45,№64 Запитвания на тел. 0896731152 PinkAngel предлага над 200 практични и висококаческвени дамски, мъжки и детски пижами, изработени от различни видове трикотажни платове като памук, ватиран памук, плюш, велсофт, памук-ликра, вискоза, хавлия и други в зависимост от сезона.Погрижили сме се за хората от всички възрасти. Тук ще откриете детско, дамско, мъжко бельо, тениски, пижами, съчетани с модните тенденции и широка гама от цветове и размери. Оригиналните дизайнерски решения са подпомогнати от умелото съчетание на цветове, щампи, бродерия Всеки модел се предлага в различни цветове и размери.